Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 16/11/2017
Butler:  paren:14  giften:28
    gedrukt op: 16/11/2017
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 7)Van Uffelen Marc-Peeters Luc       55 62,9 28  28  6 D  4 D  -2 D  28 D  19 D  2 D  -2 D 
 2( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      15 17,1 21  28 -13 G  5 G  1 G  2 G  7 G  7 G  6 G 
 3( 3)Peeters Geert-Braeckmans Leon      12 13,7  1  28  1 B  -5 B  12 B  4 B  2 B  -8 B  6 B 
 4( 5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik    9 10,7  1  27 -14 C  -2 C  10 C  1(3) 16 C  -1 C  -1 C 
 5( 11)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       -11 -12,6  1  28 -14 F -15 F  3 F  -8 F  2 F  0 F  21 F 
 6( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     -28 -34,5  1  26  5(3) -17 A  12 A -14(3)  1 A  -1 A -14 A 
 7( 9)De Lille Ann-Daniëls Guy        -77 -88,0  1  28  -7 E -16 E -10 E  -4 E -14 E  -3 E -23 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 14)Arras Lut-van den Wijngaard N      29 33,1 28  28  13 g  5 b  2 d  8 f -16 c  3 e  14 a 
 2( 6)De Cat Raf-Clé Hilda           26 29,7 21  28  14 c  16 e  -1 g  -4 b  -2 f  1 a  2 d 
 3( 8)Segers Marcel-Vandenberghe Stefan    20 23,7  1  27  -6 d  15 f -12 a  -1(3) -7 g  8 b  23 e 
 4( 12)Meyus Yves-Luyckx Kamiel         15 17,1  1  28  14 f  17 a -10 c  4 e  -2 b  -2 d  -6 g 
 5( 4)Aerts Danny-Beukeleirs Wim        14 16,6  1  27  -1 b  -4 d  -3 f  14(3) 14 e  -7 g  1 c 
 6( 2)Van Erck Wim-Hasenbroekx Leo      -20 -23,7  1  27  -5(3)  2 c  10 e  -2 g -19 d  0 f  -6 b 
 7( 10)Gielis Mariette-Geenen Francine     -59 -67,4  1  28  7 e  -5 g -12 b -28 d  -1 a  1 c -21 f 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 14/11/2017
Top: 10  paren: 13  giften: 28
    gedrukt op: 14/11/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 5)Aerts Danny-Clé Hilda          141,4 58,92 28  24  18 C  22 C  26 C  26 C     24 C  25 C 
 2( 13)De Meyer Theo-Wolput Wim        136,8 57,00 21  24     29 G  14 G  24 G  20 G  20 G  30 G 
 3( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     119,8 52,09  1  23  9 B     18 B  17(3) 17 B  31 B  28 B 
 4( 1)Apers Gilbert-Hens Danny        118,8 49,50  1  24  8 A  31 A  22 A  15 A  23 A  20 A    
 5( 11)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   106,4 46,26  1  23  33 F  15(3)  9 F     20 F  21 F  8 F 
 6( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      104,8 43,67  1  24  19 E  25 E  11 E  22 E  16 E     12 E 
 7( 7)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   102,0 42,50  1  24  15 D  13 D     14 D  15 D  25 D  20 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 4)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     173,2 61,86 24  28  31 b  27 d  31 f  25 a  24 e  20 g  15 c 
 2( 2)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    151,2 54,00 18  28  32 a  18 c  29 e  16 g  25 d  19 f  12 b 
 3( 10)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       144,6 51,64  1  28  21 e  11 g  22 b  26 d  17 a  16 c  32 f 
 4( 6)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     136,2 50,44  1  27  22 c  15 e  26 g  13(3) 20 f  20 a  20 d 
 5( 8)De Cat Raf-Hens Jan           128,6 47,63  1  27  25 d  15(3) 18 a  14 c  20 g  9 b  28 e 
 6( 12)Arras Lut-De Neef Maria         96,2 34,36  1  28  7 f  9 a  14 c  18 e  23 b  15 d  10 g 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 09/11/2017
Top: 10  paren: 13  giften: 28
    gedrukt op: 09/11/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   158,0 65,83 28  24  31 C  34 C  30 C  16 C     21 C  26 C 
 2( 3)Clé Hilda-De Cat Raf          130,0 54,17 21  24  25 B     21 B  21 B  17 B  22 B  24 B 
 3( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      121,0 50,42  1  24  27 E  16 E  29 E  17 E  15 E     17 E 
 4( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     120,0 50,00  1  24  25 A  11 A  10 A  24 A  26 A  24 A    
 5( 13)Radeur Bart-De Maeyer Connie      109,0 45,42  1  24     19 G  23 G  12 G  16 G  18 G  21 G 
 6( 7)Hasenbroekx Leo-Van Camp Francois    106,0 44,17  1  24  13 D  23 D     25 D  20 D  11 D  14 D 
 7( 11)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   96,0 40,00  1  24  23 F  17 F  13 F     20 F  15 F  8 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 8)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      169,0 60,36 24  28  27 d  23 f  30 a  24 c  24 g  18 b  23 e 
 2( 12)Stuer Babs-Brems Tony          150,0 53,57 18  28  17 f  29 a  10 c  23 e  23 b  29 d  19 g 
 3( 4)Arras Lut-De Neef Maria         136,0 48,57  1  28  15 b  17 d  27 f  16 a  25 e  22 g  14 c 
 4( 10)Van Gestel Guy-Putzeys Theo       133,0 47,50  1  28  13 e  21 g  19 b  15 d  14 a  19 c  32 f 
 5( 6)Segers Marcel-Vandenberghe Stefan    131,0 46,79  1  28  9 c  24 e  17 g  19 b  20 f  16 a  26 d 
 6( 2)Gielis Mariette-Geenen Francine     121,0 43,21  1  28  15 a  6 c  11 e  28 g  20 d  25 f  16 b 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 07/11/2017
Butler:  paren:15  giften:28
    gedrukt op: 07/11/2017
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 7)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   28 37,3 32  24  14 D  -3 D  6 D  4 D  -2 D      9 D 
 2( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne      23 32,0 24  23  6 B  -3(3) 19 B  4 B     -12 B  9 B 
 3( 11)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine      22 29,3  1  24  8 F  1 F  2 F  8 F  -5 F  8 F    
 4( 1)Arras Lut-van den Wijngaard N      -10 -11,4  1  28  -4 A  -1 A  2 A  -2 A  -9 A  3 A  1 A 
 5( 5)De Preter Ludo-Sainderichin Nicole   -13 -17,3  1  24  0 C      0 C  2 C -13 C  -3 C  1 C 
 6( 13)Geenen Francine-Dierckx Jeanine     -23 -30,7  1  24  -5 G  -1 G  -3 G     -17 G  8 G  -5 G 
 7( 15)De Meyer Theo-Wolput Wim        -29 -38,7  1  24     16 H -16 H  1 H  4 H -12 H -22 H 
 8( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      -31 -41,3  1  24  3 E  0 E     -9 E -22 E  -1 E  -2 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 12)Mertens Monique-Clé Hilda        53 60,6 28  28  -8 f  1 a  0 c  9 e  17 g  12 b  22 h 
 2( 14)Apers Gilbert-Hens Danny         15 17,8 21  27  5 g  3(3) -6 d  -1 h  9 a  3 c  2 e 
 3( 10)Peeters Luc-Beukeleirs Wim        11 12,6  1  28  -3 e  1 g  16 h  -4 d  5 f  -3 a  -1 c 
 4( 8)De Cat Raf-Hens Jan            6  6,9  1  28 -14 d  -1 f  -2 a  -2 c  22 e  12 h  -9 b 
 5( 4)Theeuws Luc-Van Camp Francois      -1 -1,1  1  28  -6 b  3 d  -2 f  2 a  -4 h  1 e  5 g 
 6( 6)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     -24 -27,4  1  28  0 c -16 h  3 g  -4 b  2 d  -8 f  -1 a 
 7( 2)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   -27 -30,9  1  28  4 a  0 e -19 b  -8 f  13 c  -8 g  -9 d 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 02/11/2017
Top: 12  paren: 14  giften: 28
    gedrukt op: 02/11/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 3)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   192,7 57,34 25  28  17 B  32 B  19 B  30 B  27 B  41 B  27 B 
  ( 9)Gielis Mariette-Geenen Francine     192,7 57,34 25  28  25 E  20 E  37 E  39 E  10 E  28 E  34 E 
 3( 11)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      190,5 56,70  1  28  28 F  40 F  19 F  32 F  19 F  21 F  32 F 
 4( 7)De Lille Ann-Daniëls Guy        166,2 49,45  1  28  27 D  6 D  22 D  26 D  36 D  31 D  18 D 
 5( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     151,0 46,60  1  27  21 A  37 A  31 A  15 A  16 A  19(3) 12 A 
 6( 5)Van Velthoven Bjorn-Luyckx Kamiel    136,7 45,56  1  25  0(1) 14 C  18 C  25 C  33 C  25 C  22 C 
 7( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      122,3 36,41  1  28  6 G  27 G  11 G  24 G  14 G  21 G  20 G 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 4)Aerts Danny-Beukeleirs Wim       226,2 67,31 28  28  31 b  42 d  29 f  33 a  38 e  27 g  26 c 
 2( 6)Van Velthoven Walte-Hens Jan      171,0 59,38 21  24  12(1) 28 e  37 g  18 b  29 f  17(3) 30 d 
 3( 14)De Maeyer Connie-Radeur Bart      171,3 50,99  1  28  42 g  16 b  26 d  16 f  15 c  20 e  36 a 
 4( 10)De Cat Raf-Clé Hilda          166,2 49,45  1  28  23 e  21 g  29 b  22 d  32 a  23 c  16 f 
 5( 2)Hasenbroekx Leo-Van Camp Francois    156,3 46,53  1  28  27 a  34 c  11 e  24 g  12 d  27 f  21 b 
 6( 12)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   136,2 40,53  1  28  20 f  11 a  30 c  9 e  21 b  17 d  28 g 
 7( 8)Peeters Geert-Braeckmans Leon      124,8 37,15  1  28  21 d  8 f  17 a  23 c  34 g  7 b  14 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)