Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 31/10/2017
Top: 10  paren: 12  giften: 28
    gedrukt op: 31/10/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 6)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       186,2 66,50 48  28  23 c  26 F  33 b  24 C  28 C  28 d  24 c 
 2( 7)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   177,4 63,36 36  28  28 D  23 d  23 d  26 F  28 D  12 D  37 d 
 3( 4)Apers Gilbert-Hens Danny        165,8 59,21 24  28  24 b  19 E  31 e  27 e  27 a  22 C  16 C 
 4( 10)Van Velthoven Walte-De Cat Raf     146,4 52,29 19  28  32 e  23 B  21 a  16 c  12 d  16 E  26 f 
 5( 2)Van Velthoven Bjorn-Luyckx Kamiel    144,0 51,43  1  28  14 a  17 D  9 E  28 D  12 c  35 B  29 b 
 6( 8)De Meyer Theo-Wolput Wim        133,0 49,26  1  27  12 d  25 C  20 f  12 d  17(3) 18 c  29 E 
 7( 1)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   136,2 48,64  1  28  26 A  17 A  19 A  18 A  13 A  25 A  18 A 
 8( 11)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     128,8 46,00  1  28  26 F  23 a  17 D  13 E  15 e  24 e  11 e 
 9( 12)Dierckx Jeanine-De Neef Maria      125,6 44,86  1  28  14 f  14 f  20 F  14 f  29 F  21 F  14 F 
 10( 5)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    124,0 44,29  1  28  17 C  15 c  26 C  28 b  11 f  5 b  22 a 
 11( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      111,6 39,86  1  28  8 E  21 e  14 c  22 a  25 E  19 f  3 D 
 12( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne      91,0 33,70  1  27  16 B  17 b  7 B  12 B  13(3) 15 a  11 B 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 26/10/2017
Top: 12  paren: 15  giften: 28
    gedrukt op: 26/10/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 9)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      182,2 63,25 32  24  31 E  24 E     24 E  29 E  34 E  40 E 
 2( 11)Beukeleirs Wim-Aerts Danny       170,7 59,26 24  24  26 F  35 F  38 F  13 F  26 F  33 F    
 3( 3)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       151,8 52,72  1  24  30 B  34 B  13 B  23 B     36 B  16 B 
 4( 15)Radeur Bart-De Maeyer Connie      142,0 51,45  1  23     29 H  20 H  19(3) 30 H  28 H  16 H 
 5( 1)Peeters Geert-Braeckmans Leon      167,2 49,75  1  28  21 A  12 A  23 A  19 A  33 A  26 A  33 A 
 6( 5)Stuer Babs-Brems Tony          143,0 49,65  1  24  24 C     19 C  19 C  33 C  26 C  22 C 
 7( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      135,5 47,05  1  24  35 G  27 G  10 G     20 G  16 G  28 G 
 8( 7)Goedleven Koen-De Jonck Monique     77,7 26,97  1  24  11 D  21 D  13 D  10 D  13 D     10 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 2)Mertens Monique-Van Erck Wim      206,3 61,41 28  28  27 a  24 e  35 b  35 f  15 c  32 g  38 d 
 2( 12)-                    183,2 54,51 21  28  22 f  36 a  29 c  24 e  28 g  12 b  32 h 
 3( 8)De Cat Raf-Clé Hilda          174,8 52,03  1  28  37 d  13 f  25 a  29 c  19 e  20 h  32 b 
 4( 10)Apers Gilbert-Hens Danny        173,8 51,74  1  28  17 e  21 g  28 h  38 d  22 f  22 a  26 c 
 5( 6)Gielis Mariette-Geenen Francine     171,3 50,99  1  28  24 c  19 h  38 g  25 b  35 d  15 f  15 a 
 6( 4)Hasenbroekx Leo-Van Camp Francois    136,5 40,63  1  28  18 b  27 d  10 f  29 a  18 h  14 e  20 g 
 7( 14)Arras Lut-De Neef Maria         124,0 38,27  1  27  13 g  14 b  35 d  17(3) 15 a  22 c  8 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 24/10/2017
Top: 12  paren: 14  giften: 28
    gedrukt op: 24/10/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   195,0 58,04 28  28  26 C  33 C  27 C  31 C  33 C  24 C  21 C 
 2( 11)Beukeleirs Wim-Peeters Luc       188,0 55,95 21  28  15 F  24 F  30 F  32 F  20 F  30 F  37 F 
 3( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     174,0 51,79  1  28  28 B  13 B  29 B  39 B  15 B  26 B  24 B 
  ( 7)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    174,0 51,79  1  28  33 D  34 D  25 D  13 D  19 D  27 D  23 D 
 5( 1)Hens Jan-De Cat Raf           169,0 50,30  1  28  17 A  33 A  22 A  22 A  23 A  28 A  24 A 
 6( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      165,0 49,11  1  28  24 E  17 E  28 E  37 E  15 E  24 E  20 E 
 7( 13)Geenen Francine-Dierckx Jeanine     111,0 33,04  1  28  20 G  10 G  11 G  9 G  18 G  19 G  24 G 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 2)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     176,0 52,38 25  28  31 a  15 c  20 e  39 g  29 d  18 f  24 b 
  ( 10)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     176,0 52,38 25  28  24 e  38 g  19 b  35 d  25 a  24 c  11 f 
 3( 6)Vanderplanken Fie-De Preter Ludo    172,0 51,19  1  28  22 c  31 e  37 g  9 b  28 f  20 a  25 d 
 4( 4)Van Camp Francois-Theeuws Luc      167,0 49,70  1  28  20 b  14 d  18 f  26 a  33 e  29 g  27 c 
 5( 14)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   165,0 49,11  1  28  28 g  35 b  23 d  16 f  15 c  24 e  24 a 
 6( 8)Aerts Danny-Clé Hilda          162,0 48,21  1  28  15 d  24 f  26 a  17 c  30 g  22 b  28 e 
 7( 12)De Meyer Theo-Wolput Wim        158,0 47,02  1  28  33 f  15 a  21 c  11 e  33 b  21 d  24 g 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 19/10/2017
Butler:  paren:14  giften:28
    gedrukt op: 19/10/2017
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 11)Stuer Babs-Brems Tony          35 40,0 28  28  7 F  4 F  10 F  12 F  18 F -22 F  6 F 
 2( 9)Beukeleirs Wim-Aerts Danny        32 36,6 21  28  6 E  -2 E -10 E  16 E  0 E  26 E  -4 E 
 3( 7)Van Uffelen Marc-Peeters Luc       27 30,9  1  28  10 D  9 D  -1 D  2 D  -2 D  8 D  1 D 
 4( 5)De Lille Ann-Daniëls Guy         11 12,6  1  28  8 C -10 C  -3 C  5 C  8 C  8 C  -5 C 
 5( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      -23 -26,3  1  28  10 G  9 G  -9 G  2 G -27 G  -4 G  -4 G 
 6( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     -27 -30,9  1  28  4 A  -1 A -11 A  -8 A  11 A -13 A  -9 A 
 7( 3)Peeters Geert-Braeckmans Leon      -37 -42,3  1  28 -13 B  9 B -16 B -17 B  6 B  10 B -16 B 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 2)Segers Marcel-Vandenberghe Stefan    54 61,7 28  28  -4 a  10 c  10 e  -2 g  2 d  22 f  16 b 
 2( 6)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   14 16,0 21  28  -8 c  2 e  9 g  17 b -18 f  13 a  -1 d 
 3( 8)De Cat Raf-Clé Hilda           13 14,9  1  28 -10 d  -4 f  11 a  -5 c  27 g -10 b  4 e 
 4( 4)Gielis Mariette-Geenen Francine     11 12,6  1  28  13 b  -9 d -10 f  8 a  0 e  4 g  5 c 
 5( 10)Van Gestel Guy-Putzeys Theo       -26 -29,7  1  28  -6 e  -9 g  16 b  -2 d -11 a  -8 c  -6 f 
 6( 12)Radeur Bart-De Maeyer Connie      -29 -33,1  1  28  -7 f  1 a  3 c -16 e  -6 b  -8 d  4 g 
 7( 14)Arras Lut-De Neef Maria         -55 -62,9  1  28 -10 g  -9 b  1 d -12 f  -8 c -26 e  9 a 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 17/10/2017
Top: 10  paren: 13  giften: 28
    gedrukt op: 17/10/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 5)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     146,4 61,00 28  24  29 C  18 C  22 C  28 C     25 C  24 C 
 2( 13)De Neef Maria-Dierckx Jeanine      135,2 56,33 21  24     20 G  24 G  24 G  18 G  29 G  21 G 
 3( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     113,0 51,36  1  22  25 B     21 B  12(3) 12(3) 20 B  23 B 
 4( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      122,2 50,92  1  24  16 E  27 E  18 E  22 E  17 E     23 E 
 5( 7)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   116,6 48,58  1  24  19 D  15 D     26 D  18 D  18 D  21 D 
 6( 11)Theeuws Luc-Van Camp Francois      106,6 44,42  1  24  15 F  18 F  15 F     11 F  25 F  23 F 
 7( 1)Van Camp Magda-NL            90,0 37,50  1  24  23 A  9 A  20 A  10 A  6 A  22 A    
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 12)Apers Gilbert-Hens Danny        151,4 56,07 24  27  25 f  31 a  18 c  18 e  18(3) 22 d  19 g 
 2( 4)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       145,8 52,07 18  28  15 b  25 d  25 f  30 a  23 e  11 g  16 c 
 3( 10)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     143,0 51,07  1  28  24 e  20 g  19 b  14 d  34 a  15 c  17 f 
 4( 8)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   134,2 47,93  1  28  21 d  22 f  20 a  12 c  22 g  20 b  17 e 
 5( 2)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    131,2 46,86  1  28  17 a  22 c  22 e  16 g  22 d  15 f  17 b 
 6( 6)De Cat Raf-Hens Jan           124,4 46,07  1  27  11 c  13 e  16 g  18(3) 29 f  18 a  19 d 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/10/2017
Top: 8  paren: 11  giften: 28
    gedrukt op: 13/10/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 2)Hens Danny-Van den Eynde Dries     133,0 61,57 44  27  19 a  14(3) 23 E  20 D  22 c  15 B  20 b 
 2( 9)Vandenberghe Stefan-Segers Marcel    116,0 60,42 33  24  22 E  29 e  23 c  13 a     12 f  17 D 
 3( 6)Van den Eynde Katri-Mertens Monique   125,0 55,80 22  28  11 c  22 F  29 b  14 C  10 C  22 d  17 c 
 4( 7)Stuer Babs-Brems Tony          98,0 53,26  1  23  28 D  10(3)     12 F  23 D  10 D  15 d 
 5( 4)Arras Lut-De Neef Maria         94,8 49,35  1  24  15 b  3 E  9 e     23 a  30 C  15 C 
  ( 12)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy      94,8 49,35  1  24     10 f  12 F  20 f  14 F  20 F  19 F 
 7( 5)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       107,0 47,77  1  28  21 C  11 c  9 C  18 b  18 f  17 b  13 a 
 8( 10)De Cat Raf-Clé Hilda           87,0 45,31  1  24  10 e  14 B  23 a  18 c  9 d     13 f 
 9( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne      86,0 44,79  1  24  13 A      9 A  19 A  9 A  17 A  19 A 
 10( 3)Braeckmans Leon-Peeters Geert      95,3 42,52  1  28  17 B  18 b  3 B  14 B  16 B  15 a  12 B 
 11( 8)De Maeyer Connie-Radeur Bart       75,3 39,19  1  24  4 d  21 C  20 f  12 d  16 b  2 c    
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 10/10/2017
Top: 10  paren: 13  giften: 28
    gedrukt op: 11/10/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 1)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   142,4 59,33 28  24  32 A  22 A  21 A  20 A  19 A  28 A    
 2( 5)Hens Danny-Apers Gilbert        131,4 54,75 21  24  26 C  30 C  22 C  25 C     19 C  9 C 
 3( 9)Wolput Wim-Taeymans Eddy        123,6 51,50  1  24  20 E  17 E  29 E  27 E  6 E     25 E 
 4( 7)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     122,6 51,08  1  24  22 D  12 D     23 D  27 D  20 D  19 D 
 5( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     112,0 46,67  1  24  21 B     30 B  15 B  17 B  22 B  7 B 
  ( 13)Geenen Francine-Dierckx Jeanine     112,0 46,67  1  24     18 G  15 G  19 G  23 G  13 G  24 G 
 7( 11)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie     91,0 39,57  1  23  6 F  24 F  19 F      7 F  23(3) 12 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 4)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     179,6 64,14 24  28  19 b  28 d  21 f  20 a  34 e  27 g  31 c 
 2( 6)De Cat Raf-Hens Jan           153,0 54,64 18  28  14 c  23 e  25 g  25 b  33 f  12 a  21 d 
 3( 12)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       142,4 50,86  1  28  34 f  18 a  18 c  13 e  23 b  20 d  16 g 
 4( 10)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   138,6 49,50  1  28  20 e  22 g  10 b  17 d  21 a  21 c  28 f 
 5( 8)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    118,4 42,29  1  28  18 d  16 f  19 a  15 c  17 g  18 b  15 e 
 6( 2)De Neef Maria-Arras Lut         103,0 38,15  1  27  8 a  10 c  11 e  21 g  13 d  7(3) 33 b 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 05/10/2017
Top: 10  paren: 13  giften: 28
    gedrukt op: 05/10/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 1)De Cat Raf-Cle Hilda          142,0 59,58 28  
 2( 5)Mistiaen Dierik-Verleyen Leentje    132,0 55,00 21  
 3( 9)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     128,0 53,33  1 
 4( 7)Radeur Bart-De Maeyer Connie      119,0 49,58  1  
 5( 3)Van den Eynde Katri-Mertens Monique   116,0 48,33  1  
 6( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      110,0 45,83  1  
 7( 11)Stuer Barbara-Brems Tony         92,0 38,33  1  
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 4)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      160,0 57,14 24  
 2( 6)Van Camp Cois-Hasenbroekx Leo      147,0 52,50 18  
 3( 12)Peeters Geert-Braeckmans Leon      144,0 51,43  1  
 4( 10)Aerts Danny-Beukeleirs Wim       142,0 50,71  1  
 5( 8)Vandenberghe Stef-Segers Marcel     129,0 46,07  1  
 6( 2)Geilis Mariette-Geenen Francine     118,0 42,14  1  
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 03/10/2017
Butler:  paren:14  giften:28
    gedrukt op: 03/10/2017
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 11)Smet Hilde-Van Velthoven Walte      71 81,1 28  28  15 F  6 F  1 F  6 F  17 F  17 F  9 F 
 2( 1)Beukeleirs Wim-Peeters Luc        15 17,1 21  28  14 A  10 A  0 A  -8 A  -4 A  4 A  -1 A 
 3( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne      13 14,9  1  28  10 B  6 B  5 B -14 B  19 B  -6 B  -7 B 
 4( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      11 12,6  1  28  10 G  6 G  4 G  -5 G  -2 G  -6 G  4 G 
 5( 5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   -14 -16,0  1  28  16 C  -2 C  8 C -16 C  -5 C -11 C  -4 C 
  ( 9)Apers Gilbert-Hens Danny        -14 -16,0  1  28  -2 E -12 E  5 E  8 E  -1 E -11 E  -1 E 
 7( 7)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   -53 -60,6  1  28 -19 D  -2 D  -2 D  -3 D  -5 D -14 D  -8 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 8)De Meyer Theo-Wolput Wim         38 43,4 28  28  19 d  -6 f  0 a  16 c  2 g  6 b  1 e 
 2( 4)De Cat Raf-Hens Jan           10 11,4 21  28 -10 b  2 d  -1 f  8 a  1 e  6 g  4 c 
 3( 10)Aerts Danny-Clé Hilda           0  0,0  1  28  2 e  -6 g  -5 b  3 d  4 a  11 c  -9 f 
 4( 14)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine      -3 -3,4  1  28 -10 g  -6 b  2 d  -6 f  5 c  11 e  1 a 
 5( 6)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie     -7 -8,0  1  28 -16 c  12 e  -4 g  14 b -17 f  -4 a  8 d 
 6( 2)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    -17 -19,4  1  28 -14 a  2 c  -5 e  5 g  5 d -17 f  7 b 
 7( 12)van den Wijngaard N-Arras Lut      -50 -57,1  1  28 -15 f -10 a  -8 c  -8 e -19 b  14 d  -4 g 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)