Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 28/09/2017
Top: 8  paren: 11  giften: 28
    gedrukt op: 28/09/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 9)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   123,0 64,06 44  24  13 E  25 e  24 c  28 a     18 f  15 D 
 2( 7)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   118,0 61,46 33  24  19 D  12 d     19 F  25 D  26 D  17 d 
 3( 2)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      133,0 59,38 22  28  27 a  20 D  16 E  13 D  28 c  17 B  12 b 
 4( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     102,0 53,13  1  24  5 A     25 A  4 A  21 A  22 A  25 A 
 5( 12)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy      97,0 50,52  1  24     20 f  13 F  13 f  20 F  14 F  17 F 
 6( 8)Aerts Danny-Beukeleirs Wim        96,0 50,00  1  24  13 d  17 C  19 f  19 d  17 b  11 c    
 7( 3)Clé Hilda-De Cat Raf          110,0 49,11  1  28  17 B  14 b  19 B  15 B  15 B  10 a  20 B 
 8( 10)De Maeyer Connie-Arras Lut        93,0 48,44  1  24  19 e  18 B  7 a  27 c  7 d     15 f 
 9( 4)Van Camp Francois-Hasenbroekx Leo    86,0 44,79  1  24  15 b  7 E  16 e     11 a  21 C  16 C 
 10( 5)Braeckmans Leon-Peeters Geert      95,0 42,41  1  28  21 C  15 c  8 C  17 b  12 f  15 b  7 a 
 11( 6)Gielis Mariette-Geenen Francine     67,0 29,91  1  28  11 c  12 F  13 b  5 C  4 C  6 d  16 c 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 26/09/2017
Top: 14  paren: 16  giften: 28
    gedrukt op: 26/09/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 15)Meyus Yves-Van Leuven Marc       239,0 60,97 32  28  47 H  28 H  39 H  42 H  35 H  24 H  24 H 
 2( 7)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     229,0 58,42 24  28  34 D  30 D  26 D  29 D  30 D  46 D  34 D 
 3( 11)Piccart Guido-Vandenberghe Stefan    212,0 54,08  1  28  24 F  38 F  41 F  23 F  35 F  26 F  25 F 
 4( 1)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    199,0 50,77  1  28  32 A  23 A  34 A  15 A  31 A  37 A  27 A 
 5( 5)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   188,0 47,96  1  28  20 C  43 C  32 C  28 C  19 C  26 C  20 C 
 6( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     179,0 45,66  1  28  25 B  21 B  39 B  35 B  19 B  24 B  16 B 
 7( 13)Geenen Francine-Dierckx Jeanine     170,0 43,37  1  28  24 G  30 G  24 G  20 G  6 G  48 G  18 G 
 8( 9)Braeckmans Leon-Taeymans Eddy      152,0 38,78  1  28  10 E  28 E  26 E  29 E  19 E  20 E  20 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 12)Apers Gilbert-Hens Danny        230,0 58,67 32  28  32 f  33 a  24 c  27 e  50 g  32 b  32 h 
 2( 4)De Cat Raf-Hens Jan           208,0 53,06 24  28  31 b  26 d  15 f  41 a  21 h  36 e  38 g 
 3( 6)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     202,0 51,53  1  28  36 c  28 h  32 g  21 b  26 d  30 f  29 a 
  ( 14)De Meyer Theo-Wolput Wim        202,0 51,53  1  28  32 g  35 b  30 d  14 h  25 a  30 c  36 e 
 5( 8)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries   199,0 50,77  1  28  22 d  18 f  22 a  28 c  37 e  32 h  40 b 
 6( 10)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       192,0 48,98  1  28  46 e  26 g  17 h  27 d  21 f  19 a  36 c 
 7( 2)Van Camp Francois-Theeuws Luc      169,0 43,11  1  28  24 a  28 e  17 b  33 f  37 c  8 g  22 d 
 8( 16)van den Wijngaard N-Arras Lut      166,0 42,35  1  28  9 h  13 c  30 e  36 g  37 b  10 d  31 f 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 28


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 21/09/2017
Butler:  paren:14  giften:28
    gedrukt op: 21/09/2017
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 7)Van Uffelen Marc-Peeters Luc       59 67,4 28  28  -4 D  15 D  6 D  -5 D  12 D  14 D  21 D 
 2( 5)Hasenbroekx Leo-Van Camp Francois    37 42,3 21  28  0 C  26 C  -8 C  -2 C  20 C  1 C  0 C 
 3( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne      18 20,6  1  28  -6 A  18 A  -6 A  -9 A  4 A  7 A  10 A 
 4( 3)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       -8 -9,1  1  28  -2 B  -7 B  -2 B  2 B  3 B  4 B  -6 B 
 5( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      -21 -24,0  1  28  18 G -10 G  4 G  -8 G -13 G  1 G -13 G 
 6( 11)Peeters Geert-Braeckmans Leon      -24 -27,4  1  28 -25 F  7 F  3 F -16 F  0 F  6 F  1 F 
 7( 9)Gielis Mariette-Geenen Francine     -27 -30,9  1  28 -11 E -10 E  3 E  -5 E  10 E  -7 E  -7 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 10)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries   22 25,1 28  28  11 e  10 g  2 b  5 d  -4 a  -1 c  -1 f 
 2( 8)De Cat Raf-Clé Hilda           21 24,0 21  28  4 d  -7 f  6 a  2 c  13 g  -4 b  7 e 
 3( 12)De Lille Ann-Daniëls Guy         16 18,3  1  28  25 f -18 a  8 c  5 e  -3 b -14 d  13 g 
 4( 4)Aerts Danny-Beukeleirs Wim       -18 -20,6  1  28  2 b -15 d  -3 f  9 a -10 e  -1 g  0 c 
 5( 6)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   -24 -27,4  1  28  0 c  10 e  -4 g  -2 b  0 f  -7 a -21 d 
  ( 14)Luyckx Brecht-Hens Jan         -24 -27,4  1  28 -18 g  7 b  -6 d  16 f -20 c  7 e -10 a 
 7( 2)De Maeyer Connie-Radeur Bart      -27 -30,9  1  28  6 a -26 c  -3 e  8 g -12 d  -6 f  6 b 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 19/09/2017
Top: 12  paren: 14  giften: 28
    gedrukt op: 19/09/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 5)De Meyer Theo-Wolput Wim        218,5 65,03 28  28  34 C  27 C  34 C  25 C  41 C  23 C  34 C 
 2( 11)Hens Jan-De Cat Raf           191,2 56,89 21  28  27 F  31 F  29 F  26 F  29 F  21 F  28 F 
 3( 1)Piccart Guido-Vandenberghe Stefan    180,0 55,56  1  27  24 A  15(3) 27 A  35 A  30 A  13 A  36 A 
 4( 7)Aerts Danny-Clé Hilda          160,8 47,87  1  28  26 D  21 D  31 D  31 D  8 D  21 D  23 D 
 5( 3)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    155,8 46,38  1  28  26 B  29 B  38 B  23 B  17 B  10 B  13 B 
 6( 13)De Neef Maria-Dierckx Jeanine      135,3 40,28  1  28  29 G  19 G  14 G  12 G  14 G  24 G  23 G 
 7( 9)Geenen Francine-Taeymans Eddy      128,3 38,19  1  28  24 E  24 E  12 E  14 E  13 E  25 E  16 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 2)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     219,2 65,23 28  28  24 a  21 c  36 e  36 g  40 d  27 f  35 b 
 2( 8)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       186,7 55,56 21  28  22 d  17 f  21 a  23 c  34 g  38 b  32 e 
 3( 12)Hens Danny-Apers Gilbert        173,0 53,40  1  27  21 f  21(3) 14 c  34 e  31 b  27 d  25 g 
 4( 6)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries   175,5 52,23  1  28  14 c  24 e  34 g  25 b  19 f  35 a  25 d 
 5( 4)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   153,8 45,78  1  28  22 b  27 d  19 f  13 a  35 e  24 g  14 c 
 6( 10)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     143,2 42,61  1  28  24 e  29 g  10 b  17 d  18 a  25 c  20 f 
 7( 14)van den Wijngaard N-Arras Lut      118,7 35,32  1  28  19 g  19 b  17 d  22 f  7 c  23 e  12 a 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 14/09/2017
Top: 6  paren: 8  giften: 28
    gedrukt op: 14/09/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 31)Mertens Monique-Van Erck Wim       96,0 57,14 32  28  11 a  10 D  16 C  17 b  20 B  13 c  9 d 
 2( 34)Aerts Danny-Beukeleirs Wim        91,0 54,17 24  28  16 d  17 a  16 D  12 C  4 b  12 B  14 c 
 3( 33)Van Uffelen Marc-Peeters Luc       90,0 53,57  1  28  17 c  14 d  7 a  15 D  12 C  12 b  13 B 
 4( 2)Clé Hilda-De Cat Raf           89,0 52,98  1  28  10 B  19 c  8 d  16 a  14 D  11 C  11 b 
  ( 3)De Maeyer Connie-De Neef Maria      89,0 52,98  1  28  7 C  17 b  15 B  12 c  10 d  13 a  15 D 
 6( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne      88,0 52,38  1  28  13 A  7 A  17 A  8 A  16 A  11 A  16 A 
 7( 32)van den Wijngaard Netty-Taeymans Eddy  69,0 41,07  1  28  14 b  7 B  8 c  9 d  8 a  13 D  10 C 
 8( 4)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       60,0 35,71  1  28  8 D  5 C  9 b  7 B  12 c  11 d  8 a 
 
 
gemiddelde per ronde: 12


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/09/2017
Top: 12  paren: 14  giften: 28
    gedrukt op: 12/09/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 7)De Preter Ludo-Vanderplanken Francine  191,7 57,04 28  28  35 D  16 D  34 D  35 D  27 D  22 D  23 D 
 2( 11)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    172,0 53,09 21  27  31 F  25 F  24 F  43 F  15(3) 11 F  23 F 
 3( 1)Hens Jan-De Cat Raf           174,2 51,84  1  28  29 A  23 A  34 A  25 A  19 A  25 A  19 A 
 4( 13)De Neef Maria-Dierckx Jeanine      161,8 48,16  1  28  25 G  19 G  20 G  26 G  30 G  8 G  34 G 
 5( 5)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   160,7 47,82  1  28  12 C  26 C  33 C  35 C  29 C  8 C  18 C 
 6( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     155,5 46,28  1  28  32 B  42 B  25 B  10 B  10 B  16 B  20 B 
 7( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      154,2 45,88  1  28  24 E  19 E  20 E  23 E  28 E  24 E  16 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 6)Apers Gilbert-Hens Danny        200,0 61,73 28  27  36 c  29 e  28 g  38 b  21(3) 23 a  25 d 
 2( 4)Smet Hilde-Wolput Wim          184,5 54,91 21  28  16 b  32 d  24 f  23 a  20 e  40 g  30 c 
 3( 10)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries   183,2 54,51  1  28  24 e  29 g  23 b  13 d  29 a  40 c  25 f 
 4( 2)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       176,8 52,63  1  28  19 a  22 c  28 e  22 g  21 d  37 f  28 b 
 5( 12)Govaerts Tof-Van den Eynde Katrin    160,3 47,72  1  28  17 f  25 a  15 c  25 e  38 b  26 d  14 g 
 6( 8)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     145,3 43,25  1  28  13 d  23 f  14 a  13 c  18 g  32 b  32 e 
 7( 14)van den Wijngaard Netty-Arras Lut    119,8 35,66  1  28  23 g  6 b  14 d  5 f  19 c  24 e  29 a 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 07/09/2017
Top: 10  paren: 12  giften: 28
    gedrukt op: 07/09/2017
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 3)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   186,0 66,43 48  28  17 B  34 b  28 B  26 B  22 B  25 a  34 B 
 2( 8)Aerts Danny-Beukeleirs Wim       167,0 59,64 36  28  31 d  15 C  22 f  27 d  18 b  24 c  30 E 
 3( 5)Stuer Babs-Brems Tony          158,0 56,43 24  28  27 C  25 c  20 C  14 b  22 f  26 b  24 a 
 4( 12)De Maeyer Connie-Dierckx Janine     154,0 55,00 19  28  21 f  31 f  18 F  22 f  18 F  14 F  30 F 
 5( 9)De Kegel Marlene-Van Erck Wim      149,0 53,21  1  28  17 E  25 e  20 c  21 a  25 E  26 f  15 D 
 6( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     145,0 51,79  1  28  21 A  21 A  22 A  19 A  31 A  15 A  16 A 
 7( 7)Vandenberghe Stefan-Segers Marcel    142,0 50,71  1  28  9 D  19 d  20 d  18 F  22 D  29 D  25 d 
 8( 4)De Cat Raf-Clé Hilda          133,0 47,50  1  28  23 b  15 E  22 e  20 e  9 a  16 C  28 C 
 9( 11)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      126,0 45,00  1  28  19 F  19 a  20 D  20 E  15 e  23 e  10 e 
 10( 2)Mertens Monique-Van den Eynde Katrin  109,0 38,93  1  28  19 a  21 D  18 E  13 D  18 c  14 B  6 b 
  ( 10)De Neef Maria-Arras Lut         109,0 38,93  1  28  23 e  6 B  18 a  17 c  18 d  17 E  10 f 
 12( 6)Peeters Geert-Geenen Francine      102,0 36,43  1  28  13 c  9 F  12 b  23 C  22 C  11 d  12 c 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 05/09/2017
Butler:  paren:14  giften:28
    gedrukt op: 06/09/2017
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 1)De Preter Ludo-Sainderichin Nicole    49 58,1 28  27  3 A  11 A  -1 A  33 A  3(3)  2 A  -2 A 
 2( 7)De Cat Raf-Hens Jan           31 35,4 21  28  -4 D  10 D  17 D  8 D  7 D  -2 D  -5 D 
 3( 5)Smet Hilde-Van Velthoven Walter     10 11,4  1  28  1 C  8 C  -5 C  12 C -20 C  -8 C  22 C 
 4( 3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne      7  8,0  1  28  2 B  6 B  11 B  -2 B  9 B  -7 B -12 B 
 5( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy       0  0,0  1  28 -19 E  7 E  -4 E  -7 E  12 E  -9 E  20 E 
 6( 13)Dierickx Jeanine-De Neef Maria     -30 -34,3  1  28  -5 G  -3 G  1 G -18 G  4 G  2 G -11 G 
 7( 11)Henderickx Min-Jacops Monique      -40 -45,7  1  28  -3 F -10 F  -6 F  2 F -15 F  -3 F  -5 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 2)Theeuws Luc-Van Camp Francois      19 21,7 28  28  -3 a  -8 c  4 e  18 g  -7 d  3 f  12 b 
 2( 10)Hens Danny-Apers Gilbert         13 15,4 21  27  19 e  3 g -11 b  -8 d  -3(3)  8 c  5 f 
 3( 6)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   11 12,6  1  28  -1 c  -7 e  -1 g  2 b  15 f  -2 a  5 d 
  ( 14)Van Leuven Marc-Van Uffelen Marc     11 12,6  1  28  5 g  -6 b -17 d  -2 f  20 c  9 e  2 a 
 5( 12)De Meyer Theo-Wolput Wim         8  9,1  1  28  3 f -11 a  5 c  7 e  -9 b  2 d  11 g 
 6( 8)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    -14 -16,0  1  28  4 d  10 f  1 a -12 c  -4 g  7 b -20 e 
 7( 4)De Maeyer Connie-Van Linden Marina   -75 -85,7  1  28  -2 b -10 d  6 f -33 a -12 e  -2 g -22 c 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)